תקנון הפעילות

תקנון הגרלה מתחם פיאנו
הגרלת הקיץ הגדולה של מתחם פיאנו – עיר ימים נתניה

 1. מבוא
  • פסנתר ניהול בע"מ (להלן – “‘החברה”) מפעילת מתחם  "פיאנו”  מכריזה על פעילות נושאת פרסים, שתתקיים באתר ובאפליקצייתfacebook.com ובאפליקציית Instagram  (להלן "הרשתות החברתיות" ו/או “האתר” ו/או "האפליקציה/ות" בהתאמה).
  • ההשתתפות בפעילות / הגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
  • הפעילות / הגרלה תערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (להלן: “ההיתר הכללי”), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.
  • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה בלינק: https://piano-center.co.il/ , באתר האינטרנט של מתחם פיאנו ובדף הפייסבוק של המתחם בכל עת, וכן במשרדי המפקח שברחוב דוד המלך 1, הרצליה פיתוח במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
 2. כללי
  • בהשתתפות בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
  • בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את החברה ואת מתחם פיאנו ואת כלל החנויות והעסקים במתחם פיאנו לרבות אותם עסקים ו/או חנויות שהעניקו את הפרסים בהגרלה, מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
  • תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 3. פרשנות
  • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
 4. הגדרות
  מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
  • “ההגרלה” או “הפעילות” – פעילות נושאת פרסים שתתקיים ברשתות החברתיות- באתר ובאפליקציות כהגדרתם לעיל, הנערכת בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.
  • “הפרס” רשימת הפרסים המנויים בנספח א' לתקנון זה
  • “משתתף” – משתתף בפעילות /הגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.
  • “עורכת הפעילות” – פסנתר ניהול בע"מ, ח.פ 516257979 ברחוב שושנה דמארי 10, נתניה
  • "תקופת הפעילות” – התקופה האמורה בסעיף 6 שלהלן.
 5. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה

השתתפות בפעילות מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן :

 • “מועמדים לזכייה בפרס” – המשתתפים אשר הגיבו לפוסט הפעילות בפייסבוק ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה.

 עשה לייק (LIKE) לדף מתחם פיאנו בפייסבוק וגם רשם תגובה לפוסט הפעילות  ותייג בתגובה שני חברים, בהתאם לנדרש ולפי ההנחיות בדף הפעילות. כל משתתף אשר עשה את אחת הפעולות הנ"ל (או יותר וגם אם לא את כולן)  ייחשב כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

 • רק המשתתפים אשר יבוצעו את כלל הפעולות המפורטות בסעיף 5.2. לעיל יחשבו כזכאים להשתתף בהגרלת הפרסים המפורטים בנספח א'.
 • הרישום להגרלה ייסגר בתאריך 25/9/21 בשעה 20:00 לכל משתתף אשר עד למועד זה יבצע את כל המפורט  תהיה זכות אחת להשתתף בהגרלה.
 • לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.
 • במידה וזכה המשתתף בפרס, מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו.
 1. תקופת מבצע ההגרלה
  • החל מיום 25/8/21 בשעה 12:30 ועד יום 25/9/21  בשעה 20:00 להלן: “תקופת הפעילות”), נערכת ברשתות החברתיות פעילות נושאת פרסים  (הגרלה העונה לשם “הגרלת הקיץ הגדולה של מתחם פיאנו –עיר ימים, נתניה".
  • עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
  • ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם בדף האינטרנט של מתחם פיאנו וברשתות החברתיות.
 2. שיטת ההגרלה
  • . עורכת המבצע תדפיס את שמות המשתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים להשתתפות בהגרלה המנויים בסעיף 5.2 לעיל והעומדים בתנאי הזכאות להגרלה על גבי פתקים אשר ירוכזו בתיבה במשרדי עורכת המבצע.
  • . במועד ביצוע ההגרלה יועלו בגורל שמות הזוכים בפרסים באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך התיבה, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה.
 3. פרסום תוצאות ההגרלה
  • בתום הפעילות תכריז עורכת המבצע על שם הזוכים בהגרלה אשר יפורסמו באתר מתחם פיאנו בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.
 4. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה
  • במהלך 5 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר ברשתות החברתיות עם הזוכים בהגרלה ולהודיע להם על זכייתם.
  • עורכת המבצע תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הרשתות החברתיות כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמם קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל אי הענות של הזוכים ו/או במקרה שהפרס לא יידרש ו/או יוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
  • על הזוכים להגיע למתחם פיאנו לצורך קבלת הפרס במועד שבו יוזמנו בהודעה הפרטית שתישלח אליהם ובכל מקרה לא יאוחר מ- 21 ימי עסקים לאחר פניית החברה בהודעה פרטית.
  • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכים לפרסום פרטיהם והזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 5. אופן מימוש הפרס
  • עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכים. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכים בהגרלה בלבד
  • עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרסים ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר
   יתגלה בהם ו/או בכל חלק מהם.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.
  • הזוכים בהגרלה פוטרים את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל
   שיתגלה.
 6. המפקח
  • כמפקח על ביצוע ההגרלה ישמש עו"ד משה אמסלם מרחוב דוד המלך 1, הרצליה פיתוח (להלן: “המפקח”).
  • החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתפים הזוכים בהגרלה ו/או כל משתתף בפעילות מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.
  • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכים בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
  • תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
  • המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.
 7. הצהרות המשתתף
  • המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות ו/או בפרסים.
  • בהשתתפותו בפעילות מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף בפעילות ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.
  • המשתתף בפעילות ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.
 8. הגבלת השתתפות
  • ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת הפעילות ועל מפקחת הפעילות, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת הפעילות בעריכת הפעילות
 9. אחריות
  • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת המבצע. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.
  • ההשתתפות בפעילות נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו בפעילות. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
  • ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת הפעילות ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בעניין.
  • כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא בפעילות ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת הפעילות, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

       נספח א' – רשימת הפרסים

 • ניסן פון (מחשב נייד בשווי 2000 ₪)
 • וונדר קלאב – סטודיו ייחודי לאימוני נשים (מנוי חודשי בסטודיו בשווי 450 ₪)
 • ELIORNESS – תכשיטים מעוצבים בעבודת יד (שרשרת בשווי 350 ₪)
 • בוטיק אלמה (גיפט קארד מפנק בשווי 300 ₪)
 • גלמור בוטיק מוצרי שיער  (מחליק שיער קרמי בשווי 350 ₪)
 • בואננה – סופר בר(מארז  2 ק"ג יוגורט + תוספות)
 • NUNUNU – מותג בגדי הילדים העולמי (שובר לקנייה בחנות בסך 600 ₪)
 • WOK TO WALK (ארוחה זוגית)
 • פיתה בשר (ארוחה זוגית הכוללת שתיה ותוספות)
 • סאנשיין – ארוחת בוקר זוגית
 • לה פטטה – ארוחה זוגית
 • TommyMe– מארז אישי רקום
 • אופטיקה קמחי (שובר לקנייה בחנות בשווי 300 ₪)
 • פיצה זותא (מגש פיצה מפנק)
 • דודו אוטמזגין (גיפט קארד בשווי 180 ₪)
 • פלוואר סטודיו (זר פרחים מפנק)
 • גלידה לורן (קילו גלידה+ ארוחת וופל בלגי זוגי)
 • בקס -מזון וציוד לבעלי חיים  (גיפט קארד בשווי 200 ₪)
 • DELI VINO – בר יין (מארז ין וגבינות)
 • אנוצ'קה – קליניקה לטיפולי אסתטיקה טכנולוגיים  (סדרת 5 טיפולי פוטותרפיה)
 • פאפי הקצב – קצביית בוטיק (מארז בוצ'ר עץ + מארז בורגרים ולחמניות)
 • המזווה – בוטיק אוכל – ארוחה זוגית
 • JOYA – מסעדת השף האיטלקית (ארוחה זוגית הכוללת מנה ראשונה +עיקרית+ שתיה לכל סועד)
 • FINE LAB – שמיכת וופל זוגית כולל מילוי בשווי 490 ש"ח