תקנון הגרלה

"פיאנו" עיר ימים – מרכז בילוי ופנאי (להלן: "פיאנו" או "עורך ההגרלה"), מכריזים על הגרלת טלפון סלולארי מסוג אייפון 11 64GB Apple מתנת "ניסן פון" לכל הנרשמים כחברי מועדון פיאנו – ללא תשלום.

בנוסף, 1000 תיקי ים ממותגים של פיאנו יחולקו ל- 1,000 הנרשמים הראשונים כחברי מועדון פאנו.

תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל ההגרלה ויחולקו הפרסים כאמור.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

הגדרות:

"הגרלה" – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע הגרלת "טלפון סלולארי מסוג אייפון 11 64GB Apple, מתנת "ניסן פון" (להלן: "הפרס").

"הפרסים הנוספים" – 1000 תיקי ים ממותגים של פיאנו אשר יחולקו ל- 1,000 הנרשמים הראשונים כחברי מועדון פיאנו.

"משתתף" – כל אדם אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה, ובפרט בהתאם לאמור בסעיף 3 להלן. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

"זוכה/ים"– משתתף אשר זכה בהגרלה בפרס.

ההגרלה, חלוקת הפרסים הנוספים ואופן ביצועם ושינויים בהגרלה ו/או בחלוקת הפרסים הנוספים:

 1. ההגרלה תפורסם בדף הפייסבוק של פיאנו למשך 14 ימים, החל מיום 03/08/2020 ועד ליום 17/08/2020. (לחצו כאן למעבר לפוסט ההגרלה בפייסבוק)
 2. ההגרלה תתקיים במתחם פיאנו בחנות "ניסן פון" – חנות סלולר במתחם פיאנו.
 3. כתנאי להשתתפות בהגרלה, על המשתתף להרשם כחבר מועדון פיאנו באמצעות לחיצה על הקישור המופיע במודעה המוביל לעמוד נחיתה עם אופציה לרישום.
 4. המשתתפים יוגרלו לאחר שנבדק שעמדו בכל תנאי ההגרלה.
 5. עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים המפורטים בתקנון.
 6. למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורך ההגרלה יפרסם, בכל מקרה שעורך ההגרלה יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, יהיה היא רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורך ההגרלה, בכפוף לכל דין.
 7. עורך ההגרלה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההגרלה, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתו גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של ההגרלה.
 8. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.
 9. הפרסים הנוספים יחולקו ל-1000 הנרשמים הראשונים כחברי מועדון פיאנו בהתאם לאמור בתקנון זה.

תוצאות ההגרלה ומועד קבלת הפרס והפרסים הנוספים

 1. תוצאות ההגרלה ושם הזוכה יפורסמו ביום ה' 20/08/2020.
 2. תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי עורך ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 3. הזוכה בפרס הראשון והזוכים בפרסים הנוספים יקבלו הודעה במסרון סמס או בהודעה לתיבת הדואר בפייסבוק או בהודעת דוא"ל תוך 2 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה (להלן: "ההודעה על הזכייה").
 4. מובהר בזאת כי על הזוכים יהיה לתאם מראש את מועד הגעתם למשרדי עורך ההגרלה למימוש הפרסים.
 5. הפרסים הינם אישיים לזוכים, ולהם בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 6. האחריות למימוש הפרס הראשון ו/או הפרסים הנוספים מוטלת על הזוכים בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך ההגרלה במידה ולא יממשו את זכייתם בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה.

אחריות

 1. עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורך ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.
 2. למען הסר כל ספק, עורך ההגרלה מבהיר בזאת כי אינו אחראי, ולא יהא אחראי, באופן כלשהו, בכל דרך ועל פי כל דין, לאספקתם, לאיכותם ו/או לטיבם של הפרס ו/או הפרסים הנוספים כהגדרתם לעיל.
 3. השימוש בפרס ו/או בפרסים הנוספים הינו באחריותם הבלעדית של הזוכים ועורך ההגרלה לא יישא בכל אחריות בקשר לפרס ו/או לפרסים הנוספים, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכים שיקבלו אותם ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או הפרסים הנוספים ו/או מימושם ו/או מהשימוש בהם. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או הפרסים הנוספים ו/או מימושם ו/או מהשימוש בהם.
 4. תקנון הגרלה זה יימצא לעיון באתר האינטרנט של עורך ההגרלה.
 5. בעצם הרישום כחברי מועדון פיאנו מאשרים המשתתפים קבלת חומרים שיווקיים מעת לעת באמצעות דוא"ל ו/או הודעות SMS, כל עוד לא יבקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה.
 6. הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.