תקנון הגרלה

"פיאנו" עיר ימים – מרכז בילוי ופנאי (להלן: "פיאנו" או "עורך ההגרלה"), מכריזים על הגרלת החלקת שיער מקצועית מתנת "מאור סבג" House Of Beauty לכל הנרשמים כחברי מועדון פיאנו – ללא תשלום.

תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל ההגרלה ויחולקו הפרסים כאמור.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

הגדרות:

"הגרלה" – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע הגרלת "החלקת שיער מקצועית מתנת "מאור סבג" (להלן: "הפרס").

"משתתף" – כל אדם אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה, ובפרט בהתאם לאמור בסעיף 3 להלן. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

"זוכה/ים"– משתתף אשר זכה בהגרלה בפרס.

ההגרלה ואופן ביצוע ושינויים בהגרלה:

 1. ההגרלה תפורסם בעמוד האינסטגרם של מאור סבג החל מיום 01/09/2020 ועד ליום 15/10/2020.
 2. ההגרלה תתקיים במתחם פיאנו בחנות "מאור סבג HOUSE OF BEAUTY" – מספרה לעיצוב שיער במתחם פיאנו.
 3. כתנאי להשתתפות בהגרלה, על המשתתף להרשם כחבר מועדון פיאנו באמצעות לחיצה על הקישור המופיע במודעה המוביל לטופס עם אופציה לרישום + ולהוסיף עוקב באינסטגרם ל piano_center_iryamim
  ו maorsabag.official
 4. המשתתפים יוגרלו לאחר שנבדק שעמדו בכל תנאי ההגרלה.
 5. עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים המפורטים בתקנון.
 6. למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורך ההגרלה יפרסם, בכל מקרה שעורך ההגרלה יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, יהיה היא רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורך ההגרלה, בכפוף לכל דין.
 7. עורך ההגרלה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההגרלה, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתו גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של ההגרלה.
 8. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

תוצאות ההגרלה ומועד קבלת הפרס והפרסים הנוספים

 1. תוצאות ההגרלה ושם הזוכה יפורסמו ביום ה' 16/10/2020.
 2. תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי עורך ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 3. הזוכה בפרס יקבל הודעה במסרון סמס או בהודעה לתיבת הדואר בפייסבוק או בהודעת דוא"ל תוך 2 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה (להלן: "ההודעה על הזכייה").
 4. מובהר בזאת כי על הזוכה יהיה לתאם מראש את מועד הגעתו מול "מאור סבג HOUSE OF BEAUTY" למימוש הפרס.
 5. הפרס הינו אישי לזוכה ולו בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 6. האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך ההגרלה במידה ולא יממשו את זכייתם בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה.

אחריות

 1. עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורך ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.
 2. למען הסר כל ספק, עורך ההגרלה מבהיר בזאת כי אינו אחראי, ולא יהא אחראי, באופן כלשהו, בכל דרך ועל פי כל דין, לאספקתם, לאיכותם ו/או לטיבם של הפרס.
 3. השימוש בפרס הינו באחריותם הבלעדית של הזוכה ועורך ההגרלה לא יישא בכל אחריות בקשר לפרס ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או מהשימוש בו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימושו ו/או מהשימוש בו.
 4. תקנון הגרלה זה יימצא לעיון באתר האינטרנט של עורך ההגרלה.
 5. בעצם הרישום כחברי מועדון פיאנו מאשרים המשתתפים קבלת חומרים שיווקיים מעת לעת באמצעות דוא"ל ו/או הודעות SMS, כל עוד לא יבקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה.
 6. הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.