ברוכים הבאים לאתר "מתחם פיאנו עיר ימים" בכתובת https://piano-center.co.il (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י לב עיר ימים נכסים בע"מ (ח.פ.: 515337210)  (להלן: "הנהלת האתר" ו/או “החברה”).

 1. כללי
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר ואת תנאי השימוש באתר. כמו-כן, השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • גלישה באתר או שימוש בו מכל סוג כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.
 • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’). כמו-כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. שימוש באתר
  • השימוש באתר פתוח לכולם, ללא תשלום.
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2.1, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר במקרה בו המשתמש ביצעע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש או כאשר המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או משתמשים אחרים באתר וצדדים שלישיים.
  • כל המידע והנתונים הכלולים באתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם.
  • אין באמור באתר כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם החברה להענקת שירות כלשהו.

 

 

 1. זכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.
  • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (https://piano-center.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

 

 

 

 1. הגבלת אחריות
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 1. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 1. יצירת קשר
  • היה ונפגעת או חשת באי נעימות מכל סוג בעת השימוש באתר, או שברצונך להעיר את תשומת ליבנו על בעיה זו או אחרת באתר, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בעמוד יצירת הקשר ונשתדל להשיב לך במהירות האפשרית.